افتخار سازمانی

بهترین تیم در 2019 Alibaba سپتامبر EXPO

بهترین تیم در 2019 Alibaba سپتامبر EXPO

بهترین تیم در 2019 Alibaba MARCH EXPO

بهترین تیم در 2019 Alibaba MARCH EXPO

سفارش فلش در 2020 Alibaba MARCH EXPO

سفارش فلش در 2020 Alibaba MARCH EXPO

بهترین فروشنده در سال 2021 علی بابا

بهترین فروشنده در سال 2021 علی بابا

بیشترین سفارش در سال 2021 علی بابا

بیشترین سفارش در سال 2021 علی بابا

فروشنده برتر در ALIBABA

فروشنده برتر در ALIBABA


18980050849 86+